برنامه زمانبندی

ساعت

روز اول
سه شنبه
  ۱۶ آذرماه

روز دوم
چهار شنبه
  ۱۷ آذرماه

روز سوم
پنج شنبه
  ۱۸ آذرماه

روز چهارم
  جمعه
  ۱۹ آذرماه

۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

افتتاحیه

بخش اول کارگاه بیزینس مدل

بخش اول کارگاه شناخت بازار

کارگاه ارائه‌ی موثر

۱۰:۳۰ تا ۱۱:۰۰

استراحت

استراحت

استراحت

استراحت

۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

کلاس آموزشی مهارت‌های کار تیمی

بخش دوم کارگاه بیزینس مدل

بخش دوم کارگاه شناخت بازار

کار تیمی

۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰

نماز و نهار

نماز و نهار

نماز و نهار

نماز و نهار

۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰

سخنرانی کارآفرین

سخنرانی کارآفرین

سخنرانی کارآفرین

فرآیند داوری

۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰

برگزاری pitch ایده ها

کارگاه اعتبارسنجی ایده‌ها

کارگاه MVP

۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰

 کار تیمی

کارتیمی

۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰

تکمیل تیم ها

۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مراسم یخ شکنی تیم ها

۱۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰

اختتامیه