تماس با ما

آدرس:
اصفهان، میدان امام حسین، خیابان باغ گلدسته، خیابان شهید بهشتی نژاد، مجتمع مخابراتی نقش جهان، معاونت تجاری شرکت مخابرات استان اصفهان
Telegram Channel : @ICT_Hamnet
تلفن:
۰۳۱-۳۲۲۴۲۰۰۵ - ۰۳۱-۳۲۲۴۲۰۱۲
فکس:
۰۳۱-۳۲۲۴۲۰۰۲
http://www.ict-hamnet.ir