جوایز و اعتبارات تیم های برگزیده

تیم های برگزیده دومین رویداد هم نت فن آوری فن آوری اطلاعات و ارتباطات از جوایز و اعتبارات زیر بهره مند خواهند شد :

 

  • دریافت اعتبار راه اندازی کسب و کار به همراه پشتیبانی مالی و اجرایی از ایده
  • استقرار در مرکز شتابدهی مشاهیر به مدت شش ماه
  • بهره مندی از توانمندی های فنی و ارتباطی شرکت مخابرات ایران منطقه اصفهان
  • استفاده از مشاوره و نظر کارشناسان، نخبگان و منتورهای تخصصی در طول فرآیند تجاری سازی

تیم اول :

دریافت ۷۰ میلیون ریال اعتبار راه اندازی کسب و کار به همراه پشتیبانی مالی و اجرایی از ایده

 

تیم دوم :

دریافت ۵۰ میلیون ریال اعتبار راه اندازی کسب و کار به همراه پشتیبانی مالی و اجرایی از ایده

 

تیم سوم :

دریافت ۳۰ میلیون ریال اعتبار راه اندازی کسب و کار به همراه پشتیبانی مالی و اجرایی از ایده