ایده‌ها و نتایج به دست آمده توسط تیم‌ها، مورد ارزیابی تیم داوری (متشکل از داوران تخصصی، مربیان، تسهیلگران و مشاوران ) قرار می گیرند.