در این مرحله افراد دارای ایده و فاقد تیم، همراه با افراد دارای تخصص های موردنیاز که فاقد ایده می باشند، تیم‌ خود را شکل می دهند و همچنین تیم هایی که نیاز به تکمیل دارند ازمیان شرکت کنندگان فاقد تیم و ایده افراد مورد نظر خود را می پذیرند.