فراگیران طی یک دوره چهار روزه با مبانی و مهارت‌های اصلی فعالیت در حوزه های کسب و کار آشنا می شوند. این آموزش ها شامل مهارت های کار تیمی، نحوه تهیه Business Model ، کارگاه اعتبار سنجی ایده ها، کارگاه شناخت بازار، کارگاه MVP و کارگاه ارائه موثر ایده می باشد. همچنین کارآفرینان حوزه ICT از تجربیات خود در طول راه اندازی کسب و کارشان خواهند گفت.