شرکت کنندگان ایده ­های خود را حول محورها و فرصت های کسب و کار مطرح شده  در حضور هیأت داوران ارائه می کنند. در این مرحله که ایده شو یا مرحله ارائه (pitch) ایده نام دارد شرکت کنندگان بایستی در مدت زمان محدود بهترین ارائه از ایده خود را داشته باشند.