علاقمندان به راه اندازی کسب و کار در حوزه ICT در رویداد ثبت نام می کنند و در صورت داشتن ایده کارآفرینانه عنوان و شرح خلاصه ای از ایده خود را به دبیرخانه رویداد می فرستند.ایده های ارسال شده، توسط تیم ارزیابی ایده ها بررسی و انتخاب می شوند. همچنین رزومه ، تخصص و توانایی های سایر ثبت نام کنندگانی که فاقد ایده می باشند بررسی خواهد شد .